1.1 Thiết lập tài khoản mặc định

Thiết lập hệ thống các tài khoản có quyền truy cập vào phần mềm kế toán

1.1.1 Thiết lập tài khoản

  • Click vào vào avatar người dùng ở góc phải màn hình, chọn Thiết lập tài khoản để thiết lập hệ thống tài khoản.
Giao diện thông tin người dùng
Trong đó
Nội dung
Cập nhật avatar
Thêm mới hình ảnh cá nhân cho tài khoàn
Họ và tên
Họ tên của người dùng
E-mail
Thêm email của người dùng
Chức danh
Giám đốc, Kế toán trưởng, Kế toán viên
Ngày sinh
Ngày, tháng, năm sinh của người dùng
Điện thoại
Số điện thoại người dùng
Địa chỉ
Địa chỉ của người dùng
  • Sau khi hoàn tất các thông tin trên chọn Xác nhận để hoàn thành thay đổi thông tin tài khoản.

1.1.2 Đổi lại mật khẩu:

  • Để đổi lại mật khẩu tài khoản tại đây nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới 1 lần nữa.
  • Sau khi hoàn tất các thông tin trên chọn Xác nhận.

1.1.3 Đăng xuất tài khoản:

Từ avatar người dùng Đăng xuất chọn Xác nhận.