3.6.5 Điều chuyển chi phí trả trước

3.6.5.1 Nội dung

Điều chuyển chi phí trả trước (CPTT) trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để điều chuyển các CPTT giữa các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp

3.6.5.2 Các bước thực hiện

  • Để điều chuyển TSCĐ chọn Chi phí trả trước/Điều chuyển/Thêm

  • Khai báo các thông tin trên phiếu

  • Sau đó chọn Lưu

Last updated