3.3.3 Đơn đặt hàng

3.3.3.1 Lập đơn đặt hàng

 1. Vào phân hệ Bán hàng/Hợp đồng bán/Thêm

 2. Khai báo đơn đặt hàng:

  • Có thể xem nhanh Số lượng tồn của VTHH để đặt hàng chính xác.

  • Tích chọn Tính giá thành, nếu đơn vị áp dụng phương pháp tính giá thành theo đơn hàng.

 • Khai báo các thông tin phù hợp và ấn Lưu

Lưu ý: Kiểm tra thông tin khách hàng và hàng hóa được lấy từ đơn đặt hàng sang => kế toán có thể giữ nguyên thông tin như trên đơn đặt hàng hoặc thay đổi lại (nếu cần).

3.3.3.2 Sửa đơn đặt hàng

 • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.3.3.3 Xóa đơn đặt hàng

 • Sau đó chọn Xác nhận.

3.3.3.4 Nhân bản đơn đặt hàng

 • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.3.3.5 Xuất khẩu đơn đặt hàng

3.3.3.6 Tìm kiếm đơn đặt hàng

 • Để tìm kiếm đơn đặt hàng thao tác nhập trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm.

Last updated