3.5.8.3 Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn

3.5.8.3.1 Định khoản

1. Trường hợp giá trị còn lại đối với TSCĐ đem đi đầu tư nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 228 Đầu tư dài hạn khác

Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ

Có TK 211, 213, 217

Có TK 711 Thu nhập khác (Phần chênh lệch đánh giá tăng)

2. Trường hợp giá trị còn lại của tài sản đem đi đầu tư lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 228 Đầu tư dài hạn khác

Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811 Chi phí khác (Phần chênh lệch đánh giá giảm)

Có TK 211, 213, 217

3.5.8.3.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Thành lập hội đồng đánh giá gồm đại diện các bên tham gia đầu tư để định giá lại TSCĐ mang đi đầu tư

 • Sau định giá được TSCĐ mang đi đầu tư, kế toán lập biên bản giao nhận TSCĐ

 • Sau khi giao TSCĐ cho bên nhận đầu tư, đại diện các bên giao, bên nhận ký vào Biên bản giao nhận TSCĐ

 • Căn cứ vào Biên bản định đánh giá TSCĐ, Biên bản giao nhận TSCĐ… kế toán hạch toán và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ. Đồng thời hạch toán chênh lệch giữa giá trị TSCĐ theo đánh giá của hội đồng đánh giá với giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán

3.5.8.3.3 Các bước thực hiện

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ mang đi đầu tư

 • Vào phân hệ Tài sản/ Ghi giảm/Thêm.

 • Chọn lý do ghi giảm là Đầu tư dài hạn khác.

 • Tab Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK228.

 • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do mang đi đầu tư dài hạn khác.

 • Nhấn Lưu

Bước 2: Hạch toán chênh lệch giá trị tài sản mang đi đầu tư được đánh giá lại (nếu có)

 • Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/ Thêm/Chứng từ nghiệp vụ khác.

 • Khai báo chứng từ ghi nhận chênh lệch giá trị tài sản mang đi đầu tư

 • Nhấn Lưu

Last updated