3.1.1.1 Thu tiền mặt

3.1.1.1.1 Phiếu thu

  • Phiếu thu trong phần mềm kế toán Bách Khoa để thực hiện các nghiệp vụ thu tiền mặt nhập quỹ.

  • Để truy cập vào các nghiệp vụ phiếu thu, chọn phân hệ Tiền/Thu, chi tiền/ Thêm/Thu tiền

Lưu ý: Người dùng lựa chọn Tiền mặt hoặc Tiền gửi ngân hàng để quyết định danh sách hiển thị là Phiếu thu/Phiếu chi hay Báo Nợ/Báo có.

3.1.1.1.2 Thêm mới phiếu thu tiền

  • Để thêm mới phiếu thu tiền, trong ô loại tiền chọn phân hệ Tiền mặt, sau đó chọn Thêm/Thu tiền

  • Các nghiệp vụ phát sinh với phiếu thu đã được phần mềm liệt kê sẵn trong ô Lý do nộp. Các nghiệp vụ bao gồm:

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.1.1.1.3 Sửa phiếu thu

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.1.1.1.4 Xóa phiếu thu

  • Sau đó chọn Xác nhận.

3.1.1.1.5 Nhân bản phiếu thu

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

Lưu ý: Các Phiếu thu, phiếu chi được lấy số liệu từ các chứng từ mua hàng, bán hàng sẽ không thực hiện nhân bản được.

3.1.1.1.6 In phiếu thu

Lưu ý: Để hủy lệnh in, ấn phím Esc trên bàn phím.

3.1.1.1.7 Xuất khẩu phiếu thu

Last updated