4.9 Thuế

4.9.1 Nội dung

Tổng hợp các báo cáo phân hệ Thuế bao gồm:

  • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

  • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

4.9.2 Hướng dẫn trên phần mềm

  1. Vào phân hệ Báo cáo/ Thuế

  2. Lựa chọn báo cáo cần lập

  • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

  • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

3. Nhấn Xác nhận, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn

  • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

  • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Last updated