4.9 Thuế

4.9.1 Nội dung

Tổng hợp các báo cáo phân hệ Thuế bao gồm:
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

4.9.2 Hướng dẫn trên phần mềm

 1. 1.
  Vào phân hệ Báo cáo/ Thuế
 2. 2.
  Lựa chọn báo cáo cần lập
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
3. Nhấn Xác nhận, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra