3.4.1.1 Nhập kho hàng mua đang đi đường

3.4.1.1.1 Định khoản

Nợ TK 152, 156… Giá trị vật tư, hàng hóa nhập kho

Có TK 151 Hàng mua đi đường

3.4.1.1.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ Nhập kho hàng do kỳ trước hàng mua có hóa đơn về trước nhưng hàng đang đi đường chưa về nhập kho:

 • Cuối kỳ kế toán trước, vật tư, hàng hóa mua đã nhận được hóa đơn nhưng hàng chưa về nhập kho, kế toán sẽ ghi nhận và kê khai hóa đơn và hạch toán vào hàng mua đang đi đường

 • Sang kỳ kế toán tiếp theo, khi hàng về nhân viên đề nghị nhập kho

 • Kế toán kho lập Phiếu nhập kho cho hàng mua đi đường, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

 • Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

 • Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

3.4.1.1.3 Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Nhập kho hàng mua đang đi đường” được thực hiện trên phần mềm như sau:

Cuối tháng, do hàng chưa về kho kế toán ghi nhận như sau:

 • Trên phân hệ Mua hàng/Chứng từ mua hàng hóa, chọn Thêm/Mua hàng hóa

 • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho hoặc Mua hàng nhập khẩu nhập kho.

 • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng.

 • Hạch toán nghiệp vụ mua hàng đang đi đường, sau đó nhấn Lưu.

Lưu ý: Khi hạch toán trên tab Hàng tiền chọn kho là Kho hàng mua đang đi đường và TK kho là 151.

Sang tháng, khi hàng về kho, kế toán ghi nhận như sau:

 • Vào phân hệ Kho/Chuyển kho, nhấn Thêm.

 • Chọn loại chứng từ chuyển kho là Xuất chuyển kho nội bộ.

 • Khai báo chứng từ chuyển kho từ kho hàng mua đang đi đường sang kho tương ứng.

 • Sau khi khai báo xong chọn Lưu.

Last updated