4.6 Tài sản cố định

4.6.1 Nội dung

Tổng hợp các báo cáo phân hệ Tài sản cố định bao gồm:

 • Sổ tài sản cố định

 • S09-DNN: Sổ tài sản cố định

 • Thẻ tài sản cố định

4.6.2 Hướng dẫn trên phần mềm

 1. Vào phân hệ Báo cáo/ Tài sản cố định

 2. Lựa chọn báo cáo cần lập

 • Sổ tài sản cố định:

 • S09-DNN: Sổ tài sản cố định

 • Thẻ tài sản cố định

3. Nhấn Xác nhận, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn

 • Sổ tài sản cố định:

 • S09-DNN: Sổ tài sản cố định

 • Thẻ tài sản cố định

4. Nhấn In, Xuất khẩu nếu muốn thực hiện in hoặc xuất khẩu báo cáo.

Last updated