3.1.1.2.2 Gửi tiền vào ngân hàng

3.1.1.2.2.1 Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)‌

Có TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)‌

3.1.1.2.2.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi tiền mặt tại quỹ lớn hơn mức quy định công ty sẽ mang tiền mặt nộp vào tài khoản tại ngân hàng. Khi đó sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  • Kế toán thanh toán tiền mặt lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

  • Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.

  • Kế toán thanh toán ngân hàng nhận tiền từ thủ quỹ để ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản. Còn thanh toán kế toán tiền mặt sẽ căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ.

3.1.1.2.2.3 Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Mang tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tiền/ Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm/ Chi tiền.

  • Chọn lý do chi là Gửi tiền vào ngân hàng.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In, Xuất khẩu trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu cần in, xuất khẩu.

Lưu ý:

  • Nếu chưa khai báo tài khoản ngân hàng, cần khai báo bổ sung ngân hàng hướng dẫn chi tiết tại 2.10 Danh mục Ngân hàng

Last updated