3.5.8.2 Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết, công ty con

3.5.8.2.1 Định khoản

Nợ TK 221 Giá trị đánh giá lại của hội đồng đánh giá TSCĐ

Nợ TK 2281 Giá trị đánh giá lại của hội đồng đánh giá TSCĐ

Nợ TK 2288 Giá trị đánh giá lại của hội đồng đánh giá TSCĐ

Nợ TK 214 Khấu hao lũy kế

Nợ TK 811 Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại của hội đồng đánh giá TSCĐ < Giá trị còn lại của TSCĐ

Có TK 211, 213 Nguyên giá của tài sản mang đi góp vốn

Có TK 711 Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại của hội đồng đánh giá TSCĐ > Giá trị còn lại của TSCĐ

3.5.8.2.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Thành lập hội đồng đánh giá gồm đại diện các bên góp vốn để định giá lại TSCĐ mang đi góp vốn

 • Sau định giá được TSCĐ mang đi góp vốn, kế toán lập biên bản giao nhận TSCĐ

 • Sau khi giao TSCĐ cho bên nhận góp vốn, đại diện các bên giao, bên nhận ký vào Biên bản giao nhận TSCĐ

 • Căn cứ vào Biên bản định đánh giá TSCĐ, Biên bản giao nhận TSCĐ, Hợp đồng liên doanh… kế toán hạch toán và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ. Đồng thời hạch toán chênh lệch giữa giá trị TSCĐ theo đánh giá của hội đồng đánh giá với giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán

3.5.8.2.3 Các bước thực hiện

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ

 • Vào phân hệ Tài sản/Ghi giảm/Thêm:

 • Chọn lý do ghi giảm là Góp vốn công ty liên kết., Góp vốn vào công ty liên doanh, Góp vốn vào công ty con

 • Tab Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK2281

 • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết.

 • Nhấn Cất.

Bước 2: Hạch toán chênh lệch giá trị tài sản mang đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết (nếu có)

 • Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Thêm/Chứng từ nghiệp vụ khác.

 • Khai báo chứng từ ghi nhận chênh lệch giá trị tài sản mang đi đầu tư, góp vốn.

 • Khai báo xong thông tin chứng từ, nhấn Lưu.

Last updated