1.3 Quản lý người dùng (trên TK Admin)

Trong danh mục này có thể thực hiện thêm các tài khoản người dùng, phân quyền, đặt lại mật khẩu, sửa tài khoản

1.3.1 Quản lý người dùng

 • Trong danh mục Hệ thống/ Quản lý người dùng
Giao diện chính Quản lý tài khoản

1.3.2 Thêm người dùng:

 • Để thực hiện thêm người dùng, chọn
Trong đó
Nội dung
Họ tên
Họ tên của người dùng
Tài khoản
Tên tài khoản người dùng
E-mail
Thêm email của người dùng
Chức danh
Giám đốc, Kế toán trưởng, Kế toán viên
Ngày sinh
Ngày, tháng, năm sinh của người dùng
Điện thoại
Số điện thoại người dùng
Địa chỉ
Địa chỉ của người dùng
 • Khai báo các thông tin xong chọn Lưu.

1.3.3 Chỉnh sửa người dùng

1.3.3.1 Hủy người dùng:

 • Click tắt trạng thái kích hoạt của người dùng

1.3.3.2 Phân quyền người dùng:

 • Để thực hiện Phân quyền người dùng, chọn vào Người dùng cần phân quyền, bấm vào
  tích chọn Vai trò kế toán mà tài khoản sử dụng.
 • Sau đó chọn Lưu.

1.3.3.3 Đặt lại mật khẩu:

 • Để thực hiện Đặt lại mật khẩu, chọn vào người dùng cần thay đổi, bấm vào
  khai báo thông tin vào menu Đổi mật khẩu.
 • Sau đó chọn Lưu

1.3.3.4 Sửa thông tin người dùng:

 • Để thực hiện Sửa thông tin người dùng, chọn vào người dùng cần sửa, bấm vào
  khai báo thông tin vào menu Sửa thông tin người dùng.
 • Sau đó chọn Lưu