1.3 Quản lý người dùng (trên TK Admin)

Trong danh mục này có thể thực hiện thêm các tài khoản người dùng, phân quyền, đặt lại mật khẩu, sửa tài khoản

1.3.1 Quản lý người dùng

  • Trong danh mục Hệ thống/ Quản lý người dùng

1.3.2 Thêm người dùng:

Trong đó

Nội dung

Họ tên

Họ tên của người dùng

Tài khoản

Tên tài khoản người dùng

E-mail

Thêm email của người dùng

Chức danh

Giám đốc, Kế toán trưởng, Kế toán viên

Ngày sinh

Ngày, tháng, năm sinh của người dùng

Điện thoại

Số điện thoại người dùng

Địa chỉ

Địa chỉ của người dùng

  • Khai báo các thông tin xong chọn Lưu.

1.3.3 Chỉnh sửa người dùng

1.3.3.1 Hủy người dùng:

  • Click tắt trạng thái kích hoạt của người dùng

1.3.3.2 Phân quyền người dùng:

  • Sau đó chọn Lưu.

1.3.3.3 Đặt lại mật khẩu:

  • Sau đó chọn Lưu

1.3.3.4 Sửa thông tin người dùng:

  • Sau đó chọn Lưu

Last updated