3.7.1.1 Chứng từ nghiệp vụ khác

3.7.1.1.1 Nội dung

Chứng từ nghiệp vụ khác dùng để hạch toán các chứng từ tổng hợp không thuộc vào các phần hành trước đó như: Tiền, mua hàng, bán hàng, kho

3.7.1.1.2 Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác/ Thêm/Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo các thông tin của chứng từ nghiệp vụ khác:

  • Tại tab Hạch toán: Hạch toán các bút toán tương ứng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

  • Tại tab Thuế: Khai báo thông tin về thuế GTGT (nếu có) và thông tin hóa đơn để chương trình cập nhật lên tờ khai tại phân hệ Thuế.

3. Nhấn Lưu

Last updated