4.7 Chi phí trả trước

4.7.1 Nội dung

Tổng hợp các báo cáo phân hệ Chi phí trả trước bao gồm:

 • Bảng tính phân bổ chi phí trả trước

 • Báo cáo chi tiết giảm chi phí trả trước

 • Sổ theo dõi chi phí trả trước theo đơn vị sử dụng

 • Sổ theo dõi chi phí trả trước

 • Thống kê nhóm chi phí trả trước theo đơn vị sử dụng

4.7.2 Hướng dẫn trên phần mềm

 1. Vào phân hệ Báo cáo/ Chi phí trả trước

 2. Lựa chọn báo cáo cần lập

 • Bảng tính phân bổ chi phí trả trước

 • Báo cáo chi tiết giảm chi phí trả trước

 • Sổ theo dõi chi phí trả trước theo đơn vị sử dụng

 • Sổ theo dõi chi phí trả trước

 • Thống kê nhóm chi phí trả trước theo đơn vị sử dụng

3. Nhấn Xác nhận, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn

 • Bảng tính phân bổ chi phí trả trước

 • Báo cáo chi tiết giảm chi phí trả trước

 • Sổ theo dõi chi phí trả trước theo đơn vị sử dụng

 • Sổ theo dõi chi phí trả trước

 • Thống kê nhóm chi phí trả trước theo đơn vị sử dụng

4. Nhấn In, Xuất khẩu nếu muốn thực hiện in hoặc xuất khẩu báo cáo

Last updated