5. Tiện ích

  1. 1.
    Đánh lại số chứng từ
  • Chọn thời gian, Loại chứng từ
  • Bấm chọn Lấy dữ liệu
  • Chọn Quy tắc đánh số chứng từ
  • Sau đó thực hiện Đánh lại số chứng từ
  • Chọn Lưu.