5. Tiện ích

  1. Đánh lại số chứng từ

  • Chọn thời gian, Loại chứng từ

  • Bấm chọn Lấy dữ liệu

  • Chọn Quy tắc đánh số chứng từ

  • Sau đó thực hiện Đánh lại số chứng từ

  • Chọn Lưu.

Last updated