2.11.4 Loại tiền

2.11.4.1 Danh mục Loại tiền

  • Danh mục Loại tiền trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để khai báo các loại tiền tệ hạch toán trên phần mềm.

  • Để truy cập vào danh mục loại tiền, chọn Danh mục/ Khác/ Loại tiền

2.11.4.2 Thêm mới danh mục Loại tiền

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu

2.11.4.3 Sửa danh mục Loại tiền

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

Lưu ý: Có thể thao tác chọn "Ngừng theo dõi " nếu không có nhu cầu theo dõi loại tiền đã chỉnh sửa.

2.11.4.4 Xóa danh mục Loại tiền

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.11.4.5 Nhân bản danh mục Loại tiền

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.11.4.6 Xuất khẩu danh mục Loại tiền

2.11.4.7 Tìm kiếm danh mục Loại tiền

Để tìm kiếm danh mục Loại tiền thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm:

Last updated