4.2 Tiền

4.2.1 Nội dung

Tổng hợp các báo cáo phân hệ Tiền bao gồm:

 • Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

 • Sổ tiền gửi ngân hàng

 • Bảng kê số dư ngân hàng

 • Dự báo thu, chi công nợ

 • Dòng tiền

4.2.1 Hướng dẫn trên phần mềm

 1. Vào phân hệ Báo cáo/ Tiền

 2. Lựa chọn báo cáo cần lập

 • Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt: Chọn thời gian, Loại tiền, Mẫu, Số tài khoản, Tích chọn tài khoản

 • Sổ tiền gửi ngân hàng:

 • Bảng kê số dư ngân hàng:

 • Dự báo thu, chi công nợ

 • Dòng tiền

3. Nhấn Xác nhận, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn

 • Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

 • Sổ tiền gửi ngân hàng:

 • Bảng kê số dư ngân hàng:

 • Dự báo thu, chi công nợ

 • Dòng tiền

4. Nhấn In, Xuất khẩu nếu muốn thực hiện in hoặc xuất khẩu báo cáo

Last updated