3.4.2.1 Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa góp vốn, đầu tư vào công ty khác

3.4.2.1.1 Định khoản

Nợ TK 222, 228

Có TK 152, 156

3.4.2.1.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu, hàng hoá đưa đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết hoặc đầu tư góp vốn vào đơn vị khác…:

  • Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa

  • Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

  • Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

  • Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

  • Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, hàng hóa, sau đó đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát hoặc vào công ty liên kết

3.4.2.1.3 Các bước thực hiện

  • Vào phân hệ Kho/Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm/Xuất kho.

  • Chọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn …).

  • Khai báo chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Lưu.

Last updated