2.11.2 Mục thu chi

2.11.2.1 Danh mục Mục thu chi

  • Danh mục Mục thu chi dùng để khai báo các định khoàn thu chi trong quá trình phát sinh nghiệp vụ.

  • Để truy cập danh muc Mục thu chi, chọn Danh mục / Khác/ Mục thu chi

2.11.2.2 Thêm mới danh mục Mục thu chi

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu.

Lưu ý : Tích chọn vào ô vuông nếu đó là khoản phát sinh định kỳ hàng tháng.

2.11.2.3 Sửa danh mục Mục thu chi

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.11.2.4 Xóa danh mục Mục thu chi

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.11.2.5 Nhân bản danh mục Mục thu chi

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.11.2.6 Xuất khẩu danh mục Mục thu chi

2.11.2.7 Tìm kiếm danh mục Mục thu chi

Để tìm kiếm danh mục Mục thu chi thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm:

Last updated