3.7.4 Phân bổ doanh thu nhận trước

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Phân bổ doanh thu nhận trước. Nhấn Thêm.

2. Chọn kỳ phân bổ doanh thu nhận trước, nhấn Xác nhận

3. Chương trình sẽ tự động xác định và thực hiện phân bổ các khoản doanh thu nhận trước:

  • Xác định các khoản Doanh thu nhận trước cần phân bổSố tiền phân bổ trong kỳ.

Lưu ý: Có thể thao tác tự sửa Số tiền phân bổ trong kỳ (nếu muốn) bằng cách tích chọn cột Doanh thu nhận trước cần sửa thao tác bấm chuột phải chọn Sửa dòng xác định DT nhận trước

  • Ghi nhận bút toán hạch toán doanh thu phân bổ. (Bút toán này sẽ được ghi vào sổ cái của các tài khoản tương ứng).

4 Nhấn Lưu.

Lưu ý:

  • Nếu không muốn tiếp tục phân bổ Doanh thu nhận trước cho các kỳ tiếp theo thì thiết lập ngừng phân bổ Doanh thu nhận trước trên tab Doanh thu nhận trước.

Last updated