3.1.2.3 Chuyển tiền nội bộ

3.1.2.3.1 Chuyển tiền nội bộ

  • Chuyển tiền nội bộ trong phần mềm kế toán Bách Khoa để thực hiện các nghiệp vụ chuyển tiền gửi qua tài khoản ngân hàng trong nội bộ doanh nghiệp

  • Để truy cập vào các nghiệp vụ phiếu chi, chọn Tiền/Thu, chi tiền

Lưu ý: Người dùng lựa chọn Tiền mặt hoặc Tiền gửi ngân hàng để quyết định danh sách hiển thị là Phiếu thu/Phiếu chi hay Báo Nợ/Báo có.

3.1.2.3.2 Thêm mới chuyển tiền nội bộ

  • Để thêm mới phiếu chi tiền, trong ô loại tiền chọn Tiền gửi ngân hàng/ Thu,chi tiền, sau đó chọn Thêm/chuyển tiền nội bộ

  • Khai báo các tài khoản ngân hàng phù hợp và ấn Lưu

3.1.2.3.3 Sửa chuyển tiền nội bộ

  • Để thực hiện các thao tác sửa chuyển tiền nội bộ,

  • Khai báo các tài khoản ngân hàng phù hợp và ấn Lưu.

3.1.2.3.4 Xóa chuyển tiền nội bộ

  • Sau đó chọn Xác nhận.

3.1.2.3.5 Nhân bản chuyển tiền nội bộ

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.1.2.3.6 In chuyển tiền nội bộ

Lưu ý: Để hủy lệnh in, ấn phím Esc trên bàn phím.

3.1.2.3.7 Xuất khẩu chuyển tiền nội bộ

Last updated