3.3.4.2 Bán hàng xuất khẩu

3.3.4.2.1 Định khoản

1. Ghi nhận doanh thu bán hàng, thuế xuất khẩu

 • Trường hợp 1: Trường hợp tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3333 Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế XK)

 • Trường hợp 2: Trường hợp không tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh

  • Hạch toán doanh thu

Nợ TK 111, 112 131… Tổng giá thanh toán

Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 • Xác định số thuế xuất khẩu phải nộp

Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng

Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu

2. Ghi nhận giá vốn

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156…

3. Khi nộp thuế xuất khẩu vào ngân sách nhà nước

Nợ TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu

Có TK 111, 112…

3.3.4.2.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Nhân viên kinh doanh ký kết hợp đồng bán hàng xuất khẩu với khách hàng

 • Đặt chỗ trên tàu để xếp và chuyển hàng

 • Phát hành chứng từ xuất khẩu: Hợp đồng, Hóa đơn, Tờ khai, Vận đơn, Chứng nhận xuất xứ

 • Khi hàng ra đến cảng, sẽ được làm thủ tục để thông quan

 • Khi hàng bắt đầu rời cảng, bộ chứng từ cũng sẽ được gửi tới cho khách hàng.

 • Nhân viên kinh doanh thông báo cho khách hàng để theo dõi và nhận hàng

 • Yêu cầu khách hàng thanh toán sau khi đã nhận hàng

3.3.4.2.3 Các bước thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng/ Thêm.

 • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ bán hàng xuất khẩu:

  • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng xuất khẩu. => Chương trình sẽ mặc định luôn phương thức thanh toán là Chưa thu tiền.

  • Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho.

  • Tích chọn Lập kèm hóa đơn.

  • Mục Điều khoản TT (áp dụng với phương thức Chưa thu tiền): Chọn điều khoản đã được thiết lập trên danh mục Điều khoản thanh toán, nếu có thỏa thuận về điều kiện thanh toán với khách hàng. => Trường hợp đã thiết lập điều khoản thanh toán cho từng khách hàng tại danh mục Khách hàng, thì chương trình sẽ tự động hiển thị sẵn thông tin này theo khách hàng được chọn.

 • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ bán hàng xuất khẩu:

  • Chọn Loại tiền và nhập Tỷ giá quy đổi.

  • Khai báo các mặt hàng được bán ra:

   • Tại cột Đơn giá: nhập đơn giá bán đã bao gồm thuế xuất khẩu.

 • Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn:

  • Tại cột Giá tính thuế XK: tự nhập tay giá tính thuế xuất khẩu theo tờ khai hải quan.

 • Khai báo các thông tin xuất kho. => Giá vốn xuất kho sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho đã được thiết lập trên Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.

 • Chọn Lưu

Last updated