3.1.1.1.3 Thu hoàn ứng

3.1.1.1.3.1 Định khoản

Nợ TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)‌

Có TK 141 Tạm ứng

3.1.1.1.3.2 Mô tả nghiệp vụ

Sau khi đã chuẩn bị đủ các chứng từ, hoá đơn, nhân viên thực hiện các thủ tục quyết toán tạm ứng, khi đó bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:

  • Kế toán thanh toán kiểm tra và xác nhận các khoản chi tiêu theo đúng mục đích và quy định của công ty.

  • Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt quyết toán tạm ứng.

  • Căn cứ vào các hóa đơn,chứng từ, nếu số tiền tạm ứng lớn hơn số tiền đã chi, kế toán thanh toán thực hiện lập Phiếu thu để nhập quỹ số tiền thừa từ người nhận tạm ứng.

  • Nhân viên ký Phiếu thu và nộp tiền. Còn thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.

  • Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

3.1.1.1.3.3 Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Thu hoàn ứng” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tiền/ Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm/Thu tiền.

  • Chọn lý do nộp là Thu hoàn ứng.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In, Xuất khẩu trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in, xuất khẩu.

Lưu ý: Trước khi hạch toán nghiệp vụ thu hồi tạm ứng của nhân viên, cần thực hiện nghiệp vụ chi tạm ứng trên phân hệ Tiền/Thu, chi tiền/Chi tiền và nghiệp vụ quyết toán tạm ứng trên phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác/ Thêm/ Quyết toán tạm ứng.

Last updated