3.1.2.1.1 Vay nợ

3.1.2.1.1.1 Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)‌

Có TK 341 Vay và nợ thuê tài chính

3.1.2.1.1.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ nhận tiền vay thông qua tài khoản ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

  • Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền vay được chuyển khoản vào tài khoản của công ty để lập giấy báo Có xác nhận tiền đã về tài khoản.

  • Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

  • Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận khoản vay vào sổ kế toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3.1.2.1.1.3 Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Nhận tiền vay bằng tiền gửi ngân hàng” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng/ Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm/ Thu tiền.

  • Chọn lý do thu là Vay nợ.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In, Xuất khẩu trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu cần in, xuất khẩu..

Last updated