3.3.4.1 Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

3.3.4.1.1 Định khoản

1. Ghi nhận doanh thu bán hàng

Nợ TK 111, 131 Tổng giá thanh toán

Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

2. Ghi nhận giá vốn hàng bán

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán

Có TK 152, 155, 156…

3.3.4.1.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng hóa, dịch vụ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Khách hàng đến mua hàng, nhân viên bán hàng căn cứ vào yêu cầu khách hàng đề nghị xuất kho

 • Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

 • Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho

 • Nhân viên kinh doanh nhận hàng và giao cho khách hàng

 • Kế toán bán hàng ghi nhận doanh số bán hàng

 • Nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng

 • Nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên bán hàng thì nhân viên bán hàng sẽ nhận tiền và mang về nhập quỹ, nếu thanh toán bằng tiền gửi thì khách hàng sẽ chuyển khoản vào tài khoản của công ty.

3.3.4.1.3 Các bước thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng/ Thêm.

 • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.

 • Chọn phương thức thanh toán.

 • Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho.

 • Tích chọn Lập kèm hóa đơn.

 • Tại mục NV bán hàng: Chọn nhân viên tương ứng, nếu có nhu cầu theo dõi tình hình bán hàng chi tiết theo nhân viên bán hàng.

 • Mục Điều khoản TT (áp dụng với phương thức Chưa thu tiền): Chọn điều khoản đã được thiết lập trên danh mục Điều khoản thanh toán, nếu có thỏa thuận về điều kiện thanh toán với khách hàng. => Trường hợp đã thiết lập điều khoản thanh toán cho từng khách hàng tại danh mục Khách hàng, thì chương trình sẽ tự động hiển thị sẵn thông tin này theo khách hàng được chọn.Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ bán hàng.

 • Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn:

  • Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.

  • Nếu có sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử, kế toán tích chọn vào Chuyển hóa đơn điện tử hệ thống sẽ tự động kết xuất hóa đơn điện tử Bách Khoa.

 • Khai báo các thông tin xuất kho. => Giá vốn xuất kho sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho đã được thiết lập trên Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý: Nếu chứng từ bán hàng lựa chọn phương thức Thu tiền ngay, chương trình sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hay chuyển khoản mà tự động sinh ra các chứng từ thu tiền mặt hoặc thu tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Tiền hoặc Tiền gửi ngân hàng.

Với trường hợp chứng từ bán hàng có phát sinh nhiều mặt hàng, khi xuất hóa đơn GTGT chỉ muốn hiển thị một mặt hàng đại diện và in kèm bảng kê vật tư hàng hóa cho hóa đơn đó, Kế toán sẽ thực hiện như sau:

 • Thiết lập chế độ In kèm bảng kê trên chứng từ bán hàng.

 • In hóa đơn GTGT kèm bảng kê vật tư, hàng hóa.

Last updated