3.5.8.1 Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

3.5.8.1.1 Định khoản

1. Ghi giảm TSCĐ được thanh lý, nhượng bán

Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ (giá trị đã hao mòn)

Nợ TK 811 Chi phí khác (giá trị còn lại) => Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào SXKD

Có TK 211 Nguyên giá

2. Đồng thời, ghi nhận số thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Nợ TK 111, 112, 131…

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Có TK 711, 3533…

3. Và ghi nhận chi phí chi cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Nợ TK 811 Nợ TK 133 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112,… Tổng giá thanh toán

3.5.8.1.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ, thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Các bộ phận khi có nhu cầu thanh lý tài sản, lập tờ trình về việc thanh lý tài sản chuyển cho Ban giám đốc phê duyệt.

 • Ban giám đốc phê duyệt và ra quyết định thanh lý tài sản, thành lập hội đồng thanh lý tài sản. Hội đồng thanh lý TSCĐ gồm đại diện bộ phận sử dụng, Kế toán TSCĐ, Giám đốc hoặc Kế toán trưởng.

 • Hội đồng thanh lý TSCĐ ký hợp đồng thanh lý và thực hiện thanh lý tài sản cố định. Sau khi thực hiện thanh lý, lập biên bản họp thanh lý và chuyển các chứng từ thanh lý TSCĐ cho bộ phận kế toán.

 • Kế toán bán hàng căn cứ vào hồ sơ thanh lý, nhượng bán TSCĐ tiến hành xuất hóa đơn bán hàng và ghi nhận thu nhập từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

 • Kế toán TSCĐ căn cứ vào hồ sơ thanh lý, nhượng bán TSCĐ thực hiện việc ghi giảm TSCĐ vào sổ, hủy thẻ tài sản cố định và phản ánh các chi phí có liên quan tới việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

3.5.8.1.3 Các bước thực hiện

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ mang đi thanh lý

 • Vào phân hệ Tài sản/Ghi giảm/Thêm.

 • Chọn lý do ghi giảm là Nhượng bán, thanh lý.

 • Tab Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK811.

 • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán.

 • Nhấn Lưu

Bước 2: Hạch toán doanh thu và chi phí (nếu có) do thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà nghiệp vụ này sẽ được thực hiện trên phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng hoặc Tổng hợp.

Ví dụ: Trên phân hệ Tổng hợp

1. Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Thêm/Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo chứng từ ghi nhận doanh thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

 • Tại tab Hàng tiền: Hạch toán bút toán ghi nhận thu nhập từ nhượng bán TSCĐ

 • Tại tab Thuế: Khai báo thông tin thuế GTGT và hóa đơn để chương trình cập nhật lên tờ khai.

3. Nhấn Lưu

Last updated