2.5 Danh mục loại tài sản cố định

2.5.1 Danh mục loại tài sản cố định

  • Danh mục loại tài sản cố định trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để phân loại các công cụ, chi phí của doanh nghiệp, người dùng có thể tùy chỉnh các danh mục này nhằm mục đích quản lý.
  • Để truy cập vào danh mục loại công cụ, chi phí, chọn Danh mục/Danh mục loại tài sản cố định
Giao diện chính danh mục Tài sản cố định

2.5.2 Thêm mới danh mục loại tài sản cố định

  • Để thêm mới danh mục loại tài sản cố định chọn
  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu

2.5.3 Sửa danh mục loại tài sản cố định

  • Để sửa danh mục loại tài sản cố định thao tác chọn
  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.5.4 Xóa danh mục tài sản cố định

  • Để xóa danh mục loại tài sản cố định thao tác chọn
  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.5.5 Nhân bản Danh mục loại tài sản cố định

  • Để nhân bản danh mục loại tài sản cố định thao tác chọn
  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu

2.5.6 Xuất khẩu danh sách loại tài sản cố định

Để thao tác tải về toàn bộ danh sách loại tài sản cố định bấm chọn
, hệ thống sẽ gửi về máy tính 1 file excel có tên Bảng kê loại tài sản cố định.

2.5.7 Tìm kiếm loại tài sản cố định

Để thao tác tìm kiếm loại tài sản cố định có thể lọc bằng cách nhập trực tiếp thông tin vào ô Tìm kiếm