3.3.11 Bù trừ công nợ

3.2.11.1 Nội dung

Thực hiện bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả của một đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên) vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp,…

3.2.11.2 Các trường hợp nghiệp vụ

Để thực hiện bù trừ công nợ theo hóa đơn, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thiết lập chế độ bù trừ công nợ theo hóa đơn

1. Vào menu Hệ thống/Tùy chọn/Tùy chọn chung. 2. Tích chọn mục Bù trừ chi tiết theo hóa đơn.

3. Nhấn Xác nhận.

Lưu ý: Bước này chỉ cần thực hiện một lần, với những lần bù trừ sau sẽ không phải thiết lập nữa.

Bước 2: Kiểm tra các đối tượng cần được bù trừ

  1. Vào menu Nghiệp vụ/Bán hàng (hoặc Mua hàng)/Bù trừ công nợ

  2. Chọn ngày bù trừ và loại tiền

  3. Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các đối tượng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp có phát sinh công nợ cần bù trừ theo điều kiện đã thiết lập.

Bước 3: Bù trù công nợ theo hóa đơn

  1. Nhấn Thực hiện bù trừ trên danh sách bù trừ công nợ.

  2. Chọn đối tượng cần bù trù.

  3. Thiết lập các điều kiện để lọc ra các chứng từ cần bù trù, nhấn Lấy dữ liệu.

  4. Tích chọn các chứng từ phải thu, phải trả được bù trừ công nợ với nhau.

5. Nhấn Thực hiện => Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên tab Chứng từ NVK của phân hệ Tổng hợp.

6. Chọn Lưu.

Last updated