3.3.2 Báo giá

3.3.2.1 Lập báo giá

  • Vào phân hệ Bán hàng/Báo giá/Thêm

  • Thiết lập báo giá chi tiết cho từng mặt hàng để gửi cho khách hàng, sau đó nhấn Lưu.

3.3.2.2 Sửa báo giá

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.3.2.3 Xóa báo giá

  • Sau đó chọn Xác nhận.

3.3.2.4 Nhân bản báo giá

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.3.2.5 Xuất khẩu báo giá

3.3.2.6 Tìm kiếm báo giá

  • Để tìm kiếm báo giá thao tác nhập trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm.

Last updated