3.1.1.1.2 Thu hoàn thuế GTGT

3.1.1.1.2.1 Định khoản

Nợ TK 111 Tiền mặt (1111)‌

Có TK 112 Thuế GTGT được khấu trừ (1331,1332)‌

3.1.1.1.2.2 Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp công ty đủ điều kiện xin xét thu hoàn thuế GTGT, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  • Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế và gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  • Nếu hồ sơ được phê duyệt và nhận lại tiền hoàn thuế bằng tiền mặt, người chịu trách nhiệm sẽ nhận lại tiền thuế từ Kho bạc và mang về quỹ để nộp

  • Kế toán thanh toán lập Phiếu thu

  • Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.

  • Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

3.1.1.1.2.3 Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Thu hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tiền/ Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm/Thu tiền.

  • Chọn lý do nộp là Thu hoàn thuế GTGT.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In, Xuất khẩu trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in, xuất khẩu.

Last updated