B1: Truy cập vào phần mềm

Cách truy cập vào phần mềm

Phần mềm kế toán Bách Khoa có thể truy cập bằng cách nhập địa chỉ sau đây vào trình duyệt bất kỳ:

Thông tin đăng nhập mặc định

Thông tin đăng nhập mặc định với phần mềm có dạng như sau:
Tên mục
Thông tin cần nhập
Mã số thuế
Mã số thuế của doanh nghiệp
Tên đăng nhập
admin
Mật khẩu
123