B1: Truy cập vào phần mềm

Cách truy cập vào phần mềm

Phần mềm kế toán Bách Khoa có thể truy cập bằng cách nhập địa chỉ sau đây vào trình duyệt bất kỳ:

Thông tin đăng nhập mặc định

Thông tin đăng nhập mặc định với phần mềm có dạng như sau:

Tên mục

Thông tin cần nhập

Mã số thuế

Mã số thuế của doanh nghiệp

Tên đăng nhập

admin

Mật khẩu

123

Last updated