2.2 Danh mục cơ cấu tổ chức

2.2.1 Danh mục cơ cấu tổ chức

  • Danh mục cơ cấu tổ chức trong phần mềm kế toán Bách Khoa để quản lý các chi nhánh, phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp.
  • Để truy cập vào danh mục cơ cấu tổ chức, chọn Danh mục/Cơ cấu tổ chức.
Giao diện chính Cơ cấu tổ chức

2.2.2 Thêm mới danh mục cơ cấu tổ chức

  • Để thêm mới danh mục cơ cấu tổ chức, chọn
  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.2.3 Sửa danh mục cơ cấu tổ chức

  • Để sửa danh mục cơ cấu tổ chức thao tác chọn
  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.2.4 Xóa danh mục cơ cấu tổ chức

  • Để xóa danh mục cơ cấu tổ chức thao tác chọn
  • Sau đó chọn Xác nhận.
Lưu ý: Danh mục cơ cấu tổ chức cuối cùng sẽ không xóa được do phần mềm cần ít nhất một cơ cấu tổ chức còn hoạt động.

2.2.5 Nhân bản Danh mục cơ cấu tổ chức

  • Để nhân bản danh mục cơ cấu tổ chức thao tác chọn
  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.
Lưu ý: Không thể thực hiện nhân bản Tổng công ty/ Công ty.

2.2.6 Xuất khẩu danh mục cơ cấu, tổ chức

Để thao tác tải về toàn bộ danh muc cơ cấu, tổ chức bấm chọn
, hệ thống sẽ gửi về máy tính 1 file excel có tên Bảng kê cơ cấu tổ chức.