2.2 Danh mục cơ cấu tổ chức

2.2.1 Danh mục cơ cấu tổ chức

  • Danh mục cơ cấu tổ chức trong phần mềm kế toán Bách Khoa để quản lý các chi nhánh, phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp.

  • Để truy cập vào danh mục cơ cấu tổ chức, chọn Danh mục/Cơ cấu tổ chức.

2.2.2 Thêm mới danh mục cơ cấu tổ chức

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.2.3 Sửa danh mục cơ cấu tổ chức

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.2.4 Xóa danh mục cơ cấu tổ chức

  • Sau đó chọn Xác nhận.

Lưu ý: Danh mục cơ cấu tổ chức cuối cùng sẽ không xóa được do phần mềm cần ít nhất một cơ cấu tổ chức còn hoạt động.

2.2.5 Nhân bản Danh mục cơ cấu tổ chức

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

Lưu ý: Không thể thực hiện nhân bản Tổng công ty/ Công ty.

2.2.6 Xuất khẩu danh mục cơ cấu, tổ chức

Last updated