3.3.7 Giảm giá hàng bán

3.3.7.1 Định khoản

Nợ TK 5213 Giảm giá hàng bán (TT 200)

Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TT 133)

Nợ TK 3331 Số thuế GTGT đầu ra được giảm

Có TK 111, 112, 131… Tổng số tiền giảm giá

3.3.7.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

 • Nếu phát hiện hàng mua về không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng đã ký, khách hàng thoản thuận với doanh nghiệp, đồng thời lập biên bản về việc giảm giá hàng bán. (Trường hợp khuyến mại kèm theo điều kiện phải mua sản phẩm (ví dụ mua 2 tặng 1) cũng được coi như là mua hàng giảm giá hàng bán).

 • Kế toán bán hàng lập hóa đơn giảm giá hàng bán để giao cho khách hàng.

 • Kế toán bán hàng hạch toán khoản giảm giá hàng bán và ghi sổ kế toán.

3.3.7.3 Các bước thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Giảm giá hàng bán/Thêm

 • Chọn loại chứng từ bán hàng cần giảm giá.

 • Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá.

 • Chọn chứng từ bán hàng có mặt hàng được giảm giá theo một trong hai cách sau:

  • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn chứng từ bán hàng từ trong danh sách.

 • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng:

  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ bán hàng, nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tích chọn mặt hàng được giảm giá và nhấn Xác nhận.

 • Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ giảm giá hàng bán như: số lượng hàng được giảm, giá trị giảm,…

 • Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn: Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.

 • Nhấn Lưu

Last updated