3.4.1.5 Nhập kho từ bên giao ủy thác xuất khẩu

(Trước khi hạch toán chứng từ, Kế toán cần phải tích chọn Có phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công; nhận bán hộ, ký gửi, ký cược trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa).

  • Vào phân hệ Kho, chọn Nhập, xuất kho/Thêm/Nhập kho.

  • Chọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công…).

  • Khai báo các thông tin của phiếu nhập kho:

    • Tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ: chọn Hàng hóa bán hộ, ký gửi.

  • Nhấn Lưu

Last updated