2.6.3 Danh mục nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

2.6.3.1 Danh mục nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

  • Danh mục nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để quản lý danh sách các nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp

  • Để truy cập vào danh mục nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ, chọn Danh mục/Vật tư hàng hóa/Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

2.6.3.2 Thêm mới danh mục nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu

2.6.3.3 Sửa danh mục nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu

2.6.3.3 Xóa danh mục nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ:

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.6.3.4 Nhân bản danh mục nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ:

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu.

2.6.3.5 Xuất khẩu danh mục nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ:

2.6.3.6 Tìm kiếm danh mục nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ:

Để tìm kiếm tài nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm:

Last updated