3.4.1.4 Nhập kho từ đại lý

  • Vào phân hệ Kho, chọn Nhập, xuất kho/Thêm/ Phiếu nhập kho.

  • Chọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công…).

  • Khai báo các thông tin của phiếu nhập kho:

    • Tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ: chọn Hàng hóa bán hộ, ký gửi.

    • Trường hợp đại lý bán đúng giá, có thể nhập thông tin giá giao đại lý tại cột Đơn giá để tiện theo dõi, làm căn cứ bán hàng.

  • Nhấn Lưu

Last updated