3. Nghiệp vụ

Thông tin chung

Tại đây người sử dụng hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong phần mềm, bao gồm:

page3.1 Tiềnpage3.2 Mua hàngpage3.3 Bán hàngpage3.4 Khopage3.5 Tài sảnpage3.6 Chi phí trả trướcpage3.7 Tổng hợp

Last updated