4.3 Mua hàng

4.3.1 Nội dung

Tổng hợp các báo cáo phân hệ Mua hàng bao gồm:

 • Sổ chi tiết mua hàng

 • Tổng hợp công nợ phải trả

 • Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

 • Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn

4.3.2 Hướng dẫn trên phần mềm

 1. Vào phân hệ Báo cáo/ Mua hàng

 2. Lựa chọn báo cáo cần lập

 • Sổ chi tiết mua hàng:

  • Chọn kỳ báo cáo

  • Chọn Nhóm VTHH (nếu có)

  • Chọn Nhóm NCC (nếu có)

  • Chọn NV mua hàng (nếu có)

  • Chọn Mã hàng, Mã NCC

 • Tổng hợp công nợ phải trả

  • Chọn Kỳ báo cáo

  • Loại tiền

  • Chọn Mã NCC

  • Có thể tích chọn : Chỉ lấy nhà cung cấp có số dư và phát sinh trong kỳ

 • Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

 • Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn

3.Nhấn Xác nhận, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn

 • Sổ chi tiết mua hàng:

 • Tổng hợp công nợ phải trả

 • Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

 • Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn

4. Nhấn In, Xuất khẩu nếu muốn thực hiện in hoặc xuất khẩu báo cáo

Last updated