3.2.3.2.1.2 Hạch toán chi phí mua hàng

3.2.3.2.1.2.1 Hạch toán chi phí mua hàng

Hạch toán chi phí vận chuyển hàng về kho trong phần mềm kế toán bách khoa dùng để khai báo các chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng như: vận chuyển, bốc xếp v.v cho các hàng hóa phát sinh.

3.2.3.2.1.2.2 Các bước thực hiện

  • Vào phân hệ Mua hàng/ Chứng từ mua hàng, Chọn Thêm/Mua dịch vụ

  • Chọn phương thức thanh toán.

  • Tích chọn Là chi phí mua hàng và khai báo thông tin chi tiết về phí mua hàng.

Lưu ý: Trước khi lập chứng từ mua dịch vụ, kế toán cần phải khai báo một hàng hoá là Chi phí mua hàng có tính chất là Dịch vụ trên danh mục Vật tư hàng hoá.

Last updated