B5: Lập báo cáo

Báo cáo trong phần mềm kế toán Bách Khoa sẽ được lập tự động, người dùng chỉ cần chọn báo cáo, điền các tham số và chọn lập báo cáo.

page4. Báo cáo

Last updated