2.1.2 Tài khoản kết chuyển

2.1.2.1 Danh mục Tài khoản kết chuyển:

  • Thông tin hệ thống tài khoản thực hiện kết chuyển mặc định từ hệ thống Danh mục/ Tài khoản/ Tài khoản kết chuyển

2.1.2.3 Thêm tài khoản kết chuyển

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.1.2.4 Sửa tài khoản kết chuyển

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.1.2.5 Xóa tài khoản kết chuyển

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.1.2.6 Nhân bản tài khoản kết chuyển

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.1.2.7 Xuất khẩu tài khoản kết chuyển

2.1.2.8 Tìm kiếm tài khoản kết chuyển

Để tìm kiếm tài khoản kết chuyển thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm:

Last updated