2.11.1 Điều khoản thanh toán

2.11.1.1 Danh mục Điều khoản thanh toán

  • Danh mục Điều khoản thanh toán dùng để khai báo các thông tin về số ngày được nợ, thời gian hưởng chiết khấu, tỷ lệ chiết khấu trong từng hợp đồng mua bán.

  • Để truy cập danh mục Điều khoản thanh toán, chọn Danh mục/ Khác/ Điều khoản thanh toán

2.11.1.2 Thêm mới danh mục Điều khoản thanh toán

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu.

2.11.1.3 Sửa danh mục Điều khoản thanh toán

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.11.1.4 Xóa danh mục Điều khoản thanh toán

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.11.1.5 Nhân bản danh mục Điều khoản thanh toán

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.11.1.6 Xuất khẩu danh mục Điều khoản thanh toán

2.11.1.7 Tìm kiếm danh mục Điều khoản thanh toán

Để tìm kiếm danh mục Điều khoản thanh toán thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm:

Last updated