B3: Khai báo hệ thống danh mục

Hệ thống danh mục bao gồm toàn bộ các danh mục sử dụng trong phần mềm kế toán Bách Khoa. Các danh mục có thể khai báo ngay từ ban đầu hoặc bổ sung sau này khi có thêm phát sinh

page2. Hệ thống danh mục

Hầu hết các danh mục đã có sẵn theo chuẩn thông tư/quyết định, tùy nhiên một số danh mục khác người dùng cần phải khai báo ban đầu trước khi có thể hạch toán trên chứng từ, các danh mục bao gồm:

page2.3 Danh mục đối tượngpage2.6 Danh mục vật tưpage2.10 Danh mục ngân hàngpage2.12 Nhập số dư ban đầu

Last updated