B2: Thiết lập các tài khoản truy cập

Tài khoản admin

Tài khoản admin là tài khoản mặc định khi truy cập vào phần mềm kế toán, Tài khoản này đóng vai trò là tài khoản quản lý mặc định, sử dụng để khai báo thông tin và tạo các tài khoản sử dụng khác.

Lưu ý: Tài khoản này sẽ có đầy đủ tất cả các quyền sử dụng trên phần mềm kế toán trừ quyền chuyển dữ liệu từ hóa đơn bán hàng sang Phần mềm hóa đơn điện tử Bách Khoa.

Thiết lập tài khoản người dùng

Từ tài khoản admin, người dùng tiến thành thực hiện:

page1.1 Thiết lập tài khoản mặc địnhpage1.2 Quản lý vai trò kế toán (trên TK Admin)page1.3 Quản lý người dùng (trên TK Admin)

Last updated