3.3.4.3 Bán hàng đại lý bán đúng giá

3.3.4.3.1 Định khoản

1. Khi nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị hàng hóa nhận bán đại lý.

2. Khi bán các hàng hoá nhận làm đại lý

Nợ TK 111, 131, 1331… Tổng giá thanh toán của khách hàng

Có TK 331 Đối tượng là bên giao đại lý

3. Sau khi bán được hàng ghi nhận hoa hồng được hưởng từ hàng bán đại lý

Nợ TK 331 Phải trả người bán

Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

3.3.4.3.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Bên giao đại lý làm thủ tục xuất hàng, đồng thời lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý hoặc xuất hóa đơn GTGT cho bên nhận đại lý.

 • Bên nhận đại lý làm thủ tục nhận hàng.

 • Khi hàng được bán:

  • Bên nhận đại lý xuất hàng và hóa đơn cho người mua, đồng thời ghi nhận công nợ phải trả bên giao đại lý.

  • Bên nhận đại lý lập Bảng kê hàng hóa bán ra để gửi cho bên giao đại lý.

  • Nếu khi xuất hàng cho bên nhận đại lý, bên giao đại lý lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thì bên giao đại lý sẽ lập hóa đơn GTGT, kê khai thuế cho số hàng thực tế tiêu thụ. Còn nếu xuất hóa đơn GTGT thì bên nhận đại lý căn cứ vào số hàng bán còn tồn, để lập hóa đơn trả lại hàng cho bên giao đại lý để bên giao đại lý có cơ sở khai thuế.

  • Bên nhận đại lý xuất hóa đơn hoa hồng đại lý, đồng thời ghi nhận hoa hồng được hưởng.

3.3.4.3.3 Các bước thực hiện

Bước 2: Bán hàng hóa nhận đại lý

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng/ Thêm.

 • Khai báo chứng từ bán hàng hóa đại lý:

  • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng đại lý bán đúng giá và chọn phương thức thanh toán.

  • Tích chọn Kiêm phiếu xuất khoLập kèm hóa đơn.

  • Mục NV bán hàng: Chọn nhân viên tương ứng, nếu có nhu cầu theo dõi tình hình bán hàng chi tiết theo nhân viên bán hàng.

  • Mục Điều khoản TT (áp dụng với phương thức Chưa thu tiền): Chọn điều khoản đã được thiết lập trên danh mục Điều khoản thanh toán, nếu có thỏa thuận về điều kiện thanh toán với khách hàng. => Trường hợp đã thiết lập điều khoản thanh toán cho từng khách hàng tại danh mục Khách hàng, thì chương trình sẽ tự động hiển thị sẵn thông tin này theo khách hàng được chọn.

  • Khai báo các thông tin của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

 • Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn:

  • Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.

  • Nếu có sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử, kế toán tích chọn vào Chuyển hóa đơn điện tử hệ thống sẽ tự động kết xuất hóa đơn điện tử Bách Khoa.

 • Khai báo các thông tin xuất kho. => TK giá vốn và TK kho bỏ trống, đồng thời tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ để giá trị Hàng hóa bán hộ, ký gửi.

 • Nhấn Lưu.

Bước 3: Ghi nhận hoa hồng đại lý được hưởng

(Trước khi lập chứng từ, Kế toán cần phải khai báo một hàng hoá là phí hoa hồng có tính chất là Dịch vụ trên danh mục Vật tư hàng hoá).

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng/Thêm

 • Ghi nhận hoa hồng đại lý được hưởng:

  • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước và chọn phương thức thanh toán.

  • Bỏ tích chọn Kiêm phiếu xuất kho.

  • Tích chọn Lập kèm hóa đơn.

  • Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ bán hàng.

 • Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn:

  • Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.

  • Nếu có sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử, kế toán tích chọn vào Chuyển hóa đơn điện tử hệ thống sẽ tự động kết xuất hóa đơn điện tử Bách Khoa.

 • Nhấn Lưu.

Last updated