3.1.1.2 Chi tiền mặt

3.1.1.2.1 Chi tiền mặt

  • Phiếu chi trong phần mềm kế toán Bách Khoa để thực hiện các nghiệp vụ chi tiền tiền mặt xuất quỹ

  • Để truy cập vào các nghiệp vụ phiếu chi, chọn Tiền/Thu, chi tiền/Thêm/Chi tiền

Lưu ý: Chọn Tiền mặt hoặc Tiền gửi ngân hàng để quyết định danh sách hiển thị là Phiếu thu/Phiếu chi hay Báo Nợ/Báo có.

3.1.1.2.2 Thêm mới phiếu chi tiền

  • Để thêm mới phiếu chi tiền, trong ô loại tiền chọn Tiền mặt, sau đó chọn Thêm/Chi tiền

  • Các nghiệp vụ phát sinh với phiếu chi đã được phần mềm liệt kê sẵn trong ô Lý do chi. Các nghiệp vụ bao gồm:

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.1.1.2.3 Sửa phiếu chi

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.1.1.2.4 Xóa phiếu chi

  • Sau đó chọn Xác nhận.

3.1.1.2.5 Nhân bản phiếu chi

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

Lưu ý: Các Phiếu thu, phiếu chi được lấy số liệu từ các chứng từ mua hàng, bán hàng sẽ không thực hiện nhân bản được.

3.1.1.2.6 In phiếu chi

Lưu ý: Để hủy lệnh in, ấn phím Esc trên bàn phím.

3.1.1.2.7 Xuất khẩu phiếu chi

Last updated