3.2.3.2.2 Dịch vụ phát sinh không phải chi phí mua hàng

A. Nếu đơn vị có nhu cầu quản lý dịch vụ như một mã hàng để xem được các báo cáo liên quan đến việc mua dịch vụ, Kế toán sẽ hạch toán nghiệp vụ này trên phân hệ Mua hàng tương tự như hướng dẫn ở trường hợp trên, nhưng không tích chọn Là chi phí mua hàng.

B. Nếu đơn vị không có nhu cầu quản lý dịch vụ như một mã hàng, Kế toán sẽ hạch toán nghiệp vụ này trên phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng hoặc Tổng hợp tùy thuộc vào phương thức thanh toán dịch vụ. Ví dụ trên phân hệ Tiền gửi ngân hàng.

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng/Thu, chi tiền, nhấn Thêm/Chi tiền

2. Khai báo các thông tin của chứng từ:

  • Tại tab Hạch toán

  • Tại tab Thuế

  • Chọn Lưu.

Last updated