4.4 Bán hàng

4.4.1 Nội dung

Tổng hợp các báo cáo phân hệ Bán hàng bao gồm:

 • Tổng hợp bán hàng

 • Sổ chi tiết bán hàng

 • S16-DNN: Sổ chi tiết bán hàng

 • Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

 • Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

 • Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

 • Tổng hợp xuất kho bán hàng

4.4.2 Hướng dẫn trên phần mềm

 1. Vào phân hệ Báo cáo/Bán hàng

 2. Lựa chọn báo cáo cần lập

 • Tổng hợp bán hàng

 • Sổ chi tiết bán hàng

 • S16-DNN: Sổ chi tiết bán hàng

 • Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

 • Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

 • Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

 • Tổng hợp xuất kho bán hàng

3. Nhấn Xác nhận, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn

 • Tổng hợp bán hàng

 • Sổ chi tiết bán hàng

 • S16-DNN: Sổ chi tiết bán hàng

 • Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

 • Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

 • Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

 • Tổng hợp xuất kho bán hàng

4. Nhấn In, Xuất khẩu nếu muốn thực hiện in hoặc xuất khẩu báo cáo

Last updated