3.4.1.3 Hàng nhận gia công

3.4.1.3.1 Mô tả nghiệp vụ

Khi nhận hàng giữ hộ, nhận hàng gia công từ các đơn vị khác thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Doanh nghiệp thực hiện lập biên bản xác nhận về số lượng, chất lượng, quy cách, phẩm chất của số hàng hóa nhận giữ hộ, gia công

 2. Sau khi lập biên bản thì doanh nghiệp tiến hành xử lý như sau:

  • Doanh nghiệp tự theo dõi trên sổ quản trị hàng nhập kho số lượng vật tư, hàng hóa nhận gia công…

  • Doanh nghiệp chỉ theo dõi riêng phần vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công… kế toán không tiến hành ghi sổ về đối tượng hàng hóa này.

Lưu ý:

 • Khi nhận vật tư, hàng hàng giữ hộ, nhận hàng gia công doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị hàng hóa nhận bán đại lý trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

 • Các loại sản phẩm, hàng hóa, vật tư, tài sản nhận giữ hộ, gia công… không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của doanh nghiệp thì không được phản ánh là hàng tồn kho.

=>Toàn bộ hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công sẽ được phản ánh vào chỉ tiêu “Tài sản nhận giữ hộ, Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác” tại mục b thuộc nội dung 14 “Các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính” trên Thuyết minh Báo cáo tài chính (TT 133)

3.4.1.3.2 Các bước thực hiện

 • Vào phân hệ Kho/Nhập, xuất kho, nhấn Thêm/ Phiếu nhập kho.

 • Chọn loại phiếu nhập kho là Hàng nhận gia công.

 • Khai báo các thông tin khác của phiếu nhập kho. => Nếu có nhu cầu theo dõi giá trị của hàng nhận giữ hộ, nhận gia công từ nước ngoài, chọn loại tiền là tiền ngoại tệ và nhập tỷ giá.

 • Chọn Lưu

Last updated