3.1.2.2.2 Tạm ứng cho nhân viên

3.1.2.2.2.1 Định khoản

Nợ TK 141 Tạm ứng

Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)‌

3.1.2.2.2.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi nhân viên xin đề nghị chuyển khoản tạm ứng để: đi công tác, mua hàng hoá, tiếp khách… bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:

  • Căn cứ vào đề nghị tạm ứng của nhân viên đã được Trưởng/Phó phòng và Giám đốc phê duyệt, kế toán thanh toán sẽ lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

  • Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên, đồng thời lập giấy báo Nợ

  • Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3.1.2.2.2.3 Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền gửi” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng/ Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm/ Chi tiền.

  • Chọn lý do chi là Tạm ứng cho nhân viên.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In, Xuất khẩu trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu cần in, xuất khẩu.

Last updated