3.2.3.1.3 Mua hàng nhập khẩu nhập kho

3.2.3.1.3.1 Định khoản

 1. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ

Nợ TK 152, 156, 611… Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu)

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu)

2. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, hoặc dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT

Nợ TK 152, 156 Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu)

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312)

3. Nếu nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế TTĐB phải nộp được phản ánh vào giá gốc nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu

Nợ TK 152, 156 Nguyên vật liệu, hàng hóa (giá có thuế TTĐB hàng nhập khẩu)

Có TK 331 Phải trả người bán

Có TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt

3.2.3.1.3.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Khi hàng về đến cảng, nhân viên mua hàng sẽ lập tờ khai hải quan và xuất trình các giấy tờ liên quan (tờ khai, hợp đồng, vận đơn, hóa đơn vận chuyển…).

 • Hải quan kiểm hóa và xác định thuế phải nộp.

 • Nhân viên mua hàng nộp thuế nhập khẩu (trường hợp buộc phải nộp thuế ngay).

 • Hải quan cho thông quan hàng hóa, nhân viên mua hàng nhận hàng hóa tại cảng và cho vận chuyển hàng về kho của công ty (tự vận chuyển hoặc thuê ngoài).

 • Khi hàng hóa về đến kho của công ty, nhân viên mua hàng giao toàn bộ hóa đơn, chứng từ cho kế toán mua hàng, đồng thời đề nghị nhập kho hàng hàng hóa.

 • Kế toán kho lập Phiếu nhập kho.

 • Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

 • Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

 • Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.

 • Nếu sau khi nhận hàng phải thanh toán luôn tiền hàng, kế toán sẽ hoàn thành các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.

3.2.3.1.3.3 Các bước thực hiện

 1. Trên phân hệ Mua hàng/Chứng từ mua hàng hóa /Thêm/Mua hàng hóa

 2. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ mua hàng:

  • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng nhập khẩu nhập kho.

  • Lựa chọn phương thức thanh toán.

  • Chọn Loại tiền và nhập Tỷ giá quy đổi.

3.2.3.1.3.3.1 Tại tab Phí trước hải quan

 • Thực hiện phân bổ phí trước hải quan đã được khai báo.

 • Nhấn Chọn.

 • Thiết lập các điều kiện tìm kiếm chứng từ chi phí, sau đó nhấn Lấy dữ liệu

 • Tích chọn chứng từ hạch toán chi phí trước hải quan cần phân bổ vào giá trị hàng nhập khẩu.

 • Nhập lại số tiền được phân bổ nếu chứng từ chi phí trước hải quan được sử dụng để phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng khác nhau.

 • Cột Số phân bổ lần này phản ánh số tiền phân bổ theo nguyên tệ (áp dụng với phí trước hải quan phát sinh bằng ngoại tệ).

 • Nhấn Xác nhận.

 • Nhấn Phân bổ CP.

 • Chọn phương thức phân bổ và nhấn Phân bổ.

 • Nhấn Lưu

 • Chương trình sẽ tự động phân bổ phí trước hải quan vào giá trị hàng nhập khẩu, đồng thời cập nhật giá trị tương ứng vào cột Phí trước HQ trên tab Thuế và cột Phí trước hải quan trên tab Hàng tiền.

3.2.3.1.3.3.2 Tại tab Thuế:

 • Khai báo thuế suất thuế nhập khẩu/thuế TTĐB (nếu có)/thuế GTGT hàng nhập khẩu. Chương trình sẽ tự động xác định tiền thuế phải nộp theo đúng thực tế trên tờ khai hải quan.

3.2.3.1.3.3.3.Tại tab Phí hàng về kho

 • Thực hiện phân bổ chi phí hàng về kho tương tự như phân bổ chi phí trước hải quan:

3.2.3.1.3.3.4 Tại tab Hóa đơn

 • Nhập thông tin của chứng từ, biên lai nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý : Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi ngân hàng.

Last updated